ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา
ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา ปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำได้หลายช่องทาง ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะสมัครด้วยช่องทางใด ต้องเป็นนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ช่องทางการสมัครต่างๆ มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
1. Admission สำหรับนักเรียนที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้เลือกสมัครคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์) ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์
  ข้อดี: การแข่งขันปานกลาง
  ข้อเสีย: นบางสาขาวิชาไม่สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาที่ต้องการได้โดยตรง ต้องแข่งขันโดยใช้คะแนน admission ในการเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
  ใช้คะแนน O-NET (30%) GAT85 (10%) PAT71(10%) PAT72(30%) GPAX (20%)
   
2. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เปิดทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิศวกรรมอาหาร นักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้ จะมีเรียนในเวลาเย็น และในวันเสาร์-อาทิตย์บ้าง เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนเหมือนกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียนโดยช่องทางอื่นๆ ทุกประการ รวมถึงใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และตัดเกรดด้วยกัน
เปิดรับสมัคร: ประมาณเดือนพฤศจิกายน
  ข้อดี: สามารถเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการโดยตรง การแข่งขันต่ำ
  ข้อเสีย: ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง
  ใช้คะแนน ใช้คะแนนเช่นเดียวกันกับการสมัครแบบรับตรง