ku-admission
Faculty of Agro Industry
Packaging-Industrial
Biotechnology
Product-Development
Textile-Science
FoodScienceAndTechnology

ประวัติความเป็นมา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถส่งออกและแข่งขันในตลาดโลกได้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นคณะแรกที่เปิดสอนทุกๆ สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ เทคโนโลยี และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรประกอบด้วย 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สาส์นจากนายกสโมสรนิสิต ลงหนังสือวันปฐมนิเทศ

สวัสดีจ้า น้องๆ KU 73 ยินดีด้วยนะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ตื่นเต้นกันรึป่าว เข้ามาปีแรกทุกๆอย่างก็ดูแปลกใหม่ ทั้งเพื่อนใหม่ กิจกรรมใหม่ การเรียนใหม่ สถานที่ใหม่ๆ และยังต้องแบ่งเวลาทั้งกิจกรรมและการเรียนด้วย เรามีเวลา 4 ปี ที่จะใช้ชีวิตเป็นนิสิต พี่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเลยนะ แป๊ปเดียวก็ปี 4 ละ พี่จึงอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างให้เต็มที่ เวลาเรียนก็ต้องเต็มที่ เวลาเล่นก็ต้องเต็มที่เช่นกัน กิจกรรมในมหาวิทยาลัยของเราก็มีให้เลือกมากมาย พี่อยากให้น้องๆได้ประสบการณ์ทั้งความรู้ที่เรียนและประสบการณ์การใช้ชีวิตซึ่งหาได้จากการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเอง อย่าลังเลที่จะทำสิ่งดีๆเลยนะ เพราะถ้าน้องลังเลอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างไปก็ได้ สุดท้ายพี่อยากจะฝากว่า ถ้าน้องๆมีปัญหาอะไร มีเรื่องอะไรไม่สบายใจ พวกพี่จะต้อนรับน้องๆเสมอที่อาคารกิจกรรมชั้น 2 พี่อยากให้น้องๆมีความสุขกับการได้มาเรียนที่นี่ รักเพื่อน รักคณะอุตสาหกรรมเกษตร รักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของพวกเราด้วยนะ
พี่ฟ้า อก. 31
นายกสโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จุดมุ่งหมาย

การเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ที่สามารถบริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

หลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจุ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร นานาชาติ
วท.ม. วิศวกรรมการอาหาร
วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ปริญญาเอก
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ นานาชาติ
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ กาญจนาภิเษก
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร นานาชาติ
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร กาญจนาภิเษก
ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร นานาชาติ
ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร กาญจนาภิเษก
ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ
ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ กาญจนาภิเษก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคโนโลยีของน้ำตาล

จบแล้วทำงานอะไร

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ สามารถทำงานเป็นนักเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ออกแบบและควบคุมการผลิตภาชนะบรรจุ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ สถานที่ทำงานหลังจบการศึกษาได้แก่ บริษัทในกลุ่มอุปโภคบริโภค เช่น Procter & Gamble Manufacturing Ltd., คอลเกต ปาล์มโอลีฟ ประเทศไทย จำกัด, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด, 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ บริษัทในกลุ่มวัสดุบรรจุ เช่น ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด, สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด, เยื่อกระดาษสยาม จำกัด ฯลฯ และกลุ่มการพิมพ์ภาชนะบรรจุ เช่น สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด, สยามทบพัน จำกัด, Fuji Ace Co.,Ltd ฯลฯ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ที่จบสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำงานในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ฯลฯ ในบทบาทของนักวิจัย ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ หรือศึกษาต่อปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมเคมี บัณฑิตของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเนสเล่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด , บริษัทเบทาโกรอโกรกรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน), บริษัทซี.พี.อินเตอร์ฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด ฯลฯ หรือทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นพนักงานควบคุมการผลิตในบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร หรือทำงานในองค์กรของรัฐต่างๆ เช่น สภาวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรม สถาบันอาหาร ฯลฯ ในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ควบคุมคุณภาพสินค้า หรือศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสาขาเดิมหรือสาขาอื่น เช่น สาขาสิ่งแวดล้อม,Food Engineering, Chemical Engineering, MBA, Marketing, Industrial Engineering, Packaging ฯลฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้จบการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือฝ่ายขาย และ ผู้จบการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งวิศวกรกระบวนการแปรรูปอาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต บัณฑิตของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถทำงานในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด ฯลฯ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ เช่น สำนักงานอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงสาธารณสุข โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ ฯลฯ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ผู้ที่เรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอสามารถก้าวสู่มืออาชีพด้านการจัดการธุรกิจสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้ควบคุมการผลิต หรือหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่างๆ เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานพิมพ์ผ้า โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ โรงงานเคหะสิ่งทอ หรือเป็นนักวิจัยในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสิ่งทอ สถาบันค้นคว้าและวิจัยต่างๆ ฯลฯ

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ

สวัสดีค่ะน้อง ๆ
สำหรับวีธีดูหนังสือของพี่นั้น ส่วนตัวพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวิชาคำนวณเท่าไหร่ ปกติก็จะพยายามหนี คือ พยายามไม่อ่าน ไม่ทำแบบฝึกหัด เพราะใจคิดว่ามันยาก อ่านวิชาท่องจำก่อนดีกว่า ไม่ต้องทำแบบฝึกหัดมากก็พอจะเข้าใจ และคะแนนก็ได้มาง่ายกว่า แต่ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดมาก อันที่จริงแล้ววิชาประเภทคำนวณ ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี เลข อาศัยแค่การทำแบบฝึกหัด คือ แทบจะไม่ต้องอ่านเนื้อหาเลย อ่านแค่ให้พอเข้าใจ เน้นทำแบบฝึกหัดเข้า แล้วคะแนนจะพุ่งเอง ยิ่งทำแบบฝึกหัดมากเราก็จะยิ่งมองออกว่า โจทย์แบบนี้เราควรจะแก้แบบไหน วิธีไหนง่ายกว่ากัน แล้วเนื้อหามันจะซึมซับตามมา แต่วิชาพวกนี้จะใช้เวลามาก ควรเอามาอ่านก่อนตั้งแต่แรก ๆ ยิ่งตอนจะแอดมิดชั่น เนื้อหา 3 ปี ถือว่าเยอะมาก น้อง ๆ ควรอ่านตั้งแต่เนิ่นๆ เลยแหละ ส่วนวิชาพวกท่องจำ ชีวะ สังคม ภาษาไทย วิชาพวกนี้เราก็อ่านสบาย ๆ อ่านแล้วจดโน้ตย่อไว้จะช่วยได้เยอะมาก ควรตั้งใจโน้ตย่อให้ละเอียด ๆ และที่สำคัญเราอ่านแล้วเข้าใจ ใช้เป็นภาษาของเรา เราอ่านเข้าใจคนเดียวก็ได้ หมั่นหยิบมาอ่านบ่อย ๆ อ่านแค่โน้ตที่เราย่อไว้ก็พอ จะช่วยให้เร็วขึ้นและไม่น่าเบื่อด้วย ทำควบคู่กันไปเรื่อย ๆ ระหว่างวิชาอ่านและวิชาคำนวณ ที่สำคัญ คือ ต้องไม่เครียด ไม่กดดันตัวเอง เราอยากทำอะไรก็ทำตามใจเรา เช่น อยากอ่านการ์ตูน อยากเล่นเกมส์ อยากฟังเพลง ก็ทำได้ แต่ก็ต้องพอประมาณ คือ ทำในสิ่งที่เราอยากทำ แล้วก็มาอ่านหนังสือด้วย ถือเป็นการผ่อนคลาย เพราะพี่คิดว่า บางทีถ้าเราเครียดเกินไป ต่อให้นั่งอ่านหนังสืออยู่ตลอด แต่เราจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เราอ่านเลย นอกจากนี้ จะกลายเป็นว่าอ่านเพื่อให้ไม่รู้สึกผิด สรุปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร อาจจะแถมโรคมาอีกตะหาก แต่หากน้อง ๆ มาอ่านตอนใกล้จะสอบ น้องจะรู้สึกว่าไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว อาจจะรู้สึกท้อแท้ได้ สำหรับพี่ พี่มีวิธีการให้กำลังใจตัวเอง อาจจะดูแปลกไปสักนิด แต่พี่ว่าก็ช่วยได้เยอะอยู่นา น้อง ๆ ลองทำดูอาจจะได้ผลก็ได้ นั่นก็คือ เขียนว่ามีบทอะไรบ้างที่ต้องอ่าน โน้ตเป็นหัวข้อไว้เลย พออ่านจบบทนึงก็ขีดออก ทำไปเรื่อย ๆ และจะรู้สึกว่ามันน้อยลง ไม่เยอะอย่างที่คิด สุดท้ายพี่ขอฝากคติประจำใจของพี่ ซึ่งมาจากอาจารย์ท่านนึง คือ "เราต้องอดทน อดทำในสิ่งที่ชอบ และ ทนทำในสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่ออนาคตของเราเอง" พยายามเข้านะคะ สู้ ๆ พี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ

นางสาว วิภาวี เชิดวรพงศ์ (พี่ว่าน)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Admission อันดับ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2551

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- อ่านหนังสือมากๆ และทำแบบฝึกหัดเยอะๆ อย่าอ่านหนังสือตอนใกล้สอบ

- ดูแลสุขภาพ อย่าเครียด และกังวล

- อ่านข่าวและความรู้รอบตัว

- ออกกำลังกาย สมองจะได้ปลอดโปร่ง

- อย่าแข่งกับคนอื่น พยายามแข่งกับตนเอง

- ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด

- อาศัยหลักความน่าจะเป็นในการเดา

- ศึกษาระเบียบการในการสมัครสอบให้ละเอียด

- พยายามหัดทำข้อสอบเก่าๆ

- หาเทคนิคในการจำที่ตัวเองถนัด และเข้าใจมากที่สุด

- อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นในห้องสอบ

- ก่อนวันสอบพักผ่อนให้เพียงพอ สมองจะได้ปลอดโปร่ง

- ระหว่างการสอบทำใจสบายๆมีสติและสมาธิกับข้อสอบ

Last update: Wednesday, 05 October 2011

สถิติคะแนนสอบ

การรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาคปกติ

ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)

ระบบกลาง (Admissions) (http://www.cuas.or.th/index.php)

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
• โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก
• โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือก

โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)
• โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)
• โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)
• การรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)
• การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (http://www.sp.ku.ac.th)
• โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (http://www.sa.ku.ac.th/)
• การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (http://www.entrance.psu.ac.th/index.php)

เรียนล่วงหน้า
• โครงการเรียนล่วงหน้า (http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/)

ภาคพิเศษ
• โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (http://www.sbai.agro.ku.ac.th/)