Innovation for Agri-Food Value Chain Design and Management

Author Name, Sep-2021
Innovation for agri-food value chain design and management
MORE DETAIL

นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของการเกษตรและอาหาร (Innovation for agri-food value chain design and management) ดำเนินการวิจัยในการออกแบบและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรและอาหาร

ความเชี่ยวชาญ

Contact