ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาอุตสาหกรรรมเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากเน้นการเรียน การสอน และการวิจัยในเชิงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้ว จำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านการวิจัย และการปฏิบัติเชิงบริหาร ได้แก่ การบริหาร การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดถึงการบริหารธุรกิจเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความชำนาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้คงอยู่และประกอบวิชาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร โดยสามารถก้าวหน้าในตำแหน่งบริหารได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้มีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการพัฒนา วิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เสริมให้บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรสามารถก้าวหน้า ในตำแหน่งบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึก ต่อผู้บริโภคและองค์กร
3.2 เป็นการพัฒนาวิชาการตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำเอาความรู้ทางด้านการบริหารการจัดการมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
3.3 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาวะของประเทศ ในปัจจุบัน ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้ครบวงจรและมีความสามารถในการแข่งขัน
3.4 เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการ ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชน

ปณิธาน

เป็นผู้นำในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการผสมผสานทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและด้านการจัดการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057597
1

คณาจารย์

ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข (หัวหน้าภาค)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5096
+66-2562-5092
อีเมล์ :
ravipim.c@ku.ac.th
ravipimc@gmail.com
การศึกษา :
Ph.D. (Industrial Engineering), University of Pittsburgh
M.S. (Industrial Engineering), University of PittsburghM.S. (Food Science and Agricultural Chemistry), McGill University
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Modelling and analysis using classical statistics, computational intelligence (neural network and fuzzy logic) and geostatistics
Capital investment analysis
Design and analysis of experiments

ผศ. ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ (รองหัวหน้าภาค)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5095
อีเมล์ :
ajachara.ke@ku.ac.th
การศึกษา :
M.B.A. (Management) University of Wisconsin at Milwaukee
D.B.A.(Marketing) (Candidate) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัย :
การวิจัยการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค

ผศ. ดร. จุมพล วรสายัณห์ (รองหัวหน้าภาค)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5093 ext 5372
อีเมล์ :
jumpol.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Industrial Engineering)
Iowa State University
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
การตั้งราคาสินค้า
การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็น
ทฤษฎีแถวคอย

รศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext 5361
อีเมล์ :
tanachote.b@ku.ac.th
การศึกษา :
D.B.A.(Finance) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Market microstructure, Futures trading, Investments, Risk management

ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext. 5365
อีเมล์ :
thanit.p@ku.ac.th, thanitpu@gmail.com
การศึกษา :
Ph.D.(Industrial Engineering),
University of Pittsburgh
M.S.(Industrial Engineering),
University of Pittsburgh
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Ontonagy Development for Agro-Industry
Supply Chain Information Intelligent Technology
Bio-base Packaging from Madified Rice Flour
Food Traceability

รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext. 5363
อีเมล์ :
pornthipa.o@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Industrial & Systems Engineering),
Virginia Polytechnic Institute and State University
M.S. (James A. Linen III Memorial Prize)
(Industrial Engineering), Asian Institute of Technology
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
การจัดการสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการโซ่อุปทานสำหรับในอุตสาหกรรมเกษตร
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมเกษตร

อ. วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext. 5364
อีเมล์ :
watcharaphong.l@ku.ac.th
การศึกษา :
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Intellectual Capital Management
Technology and Innovation Management
Knowledge Management
Technopreneurship

ผศ.ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext 5374
อีเมล์ :
apichaya.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. Food, Agricultural & Resource Economics
งานวิจัย :
Marketing, Demand Analysis
Food Economics

รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5094
+66-2562-5091 (AIT Main Office)
อีเมล์ :
parthana.p@ku.ac.th
parthana.p@gmail.com
การศึกษา :
Ph.D. (Industrial Engineering)
Oregon State University
M.S. (Industrial Engineering)
Georgia Institute of Technology
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต
การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง
การวิจัยดำเนินงานประยุกต์

ดร. กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext 5373
อีเมล์ :
krissana.t@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. Agricultural Economics, Purdue University
งานวิจัย :
Economic Impacts Analysis & Strategic
R&D Management

ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5093
อีเมล์ :
chutima.w@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science),
University of Wisconsin-Madison
M.S. (Food Science),
University of Wisconsin-Madison
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Statistic for food quality management
Quality practices in food supply chains
Linear optimization for management decision

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5000 ext 5091
อีเมล์ :
nantawut.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. Strategic HROD & Business Policy. The Ohio State University
M.S. Human Resource Development & Organization Development. Pittsburg State University
B.B.A. Business Management Bangkok University
งานวิจัย :
Strategic Management
Performance management System
Mergers and Acquisitions
Organization development

ดร.คุณาลัย พลอยดนัย

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
kunalai.p@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Consumer Behaviour) Wageningen University, the Netherlands
M.Sc. (Marketing and Consumer Studies) Wageningen University, the Netherlands
งานวิจัย :

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
ธณิดา จินตนครชัยศรี
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
อีเมล์ :
nan.aitm@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 4 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 5
โทรศัพท์ :
085-1155472
ชื่อ :
นุจรี นากา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
nujaree.n@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 4 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 5
โทรศัพท์ :
02-562-5091
ชื่อ :
ชวลิต ไมตรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
chawalit.mai@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 4 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 5
โทรศัพท์ :
02-562-5000 ext 5091