ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

หลักสูตร

ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

คำอธิบายรายวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073597
1
01051597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051697
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051597
1

คณาจารย์

ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5079,5076
อีเมล์ :
pramuk.p@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University
M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Biochemical engineering
Enzyme technology

รศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5085
อีเมล์ :
pakamon.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), University of Michigan
M.S. (Chemical Engineering), University of Michigan
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Increasing survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 as probiotics in feeds by encapsulation with biopolymers
Controlled-release delivery systems for bioactive compounds in feeds

รศ.ดร. ประกิต สุขใย รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5341
อีเมล์ :
prakit.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.nat.techn. (Food Biotechnology), Universitat fur Bodenkultur Wien
M.Sc. (Biotechnology), Kasetsart University
B.Sc. (Biotechnology), Kasetsart University
งานวิจัย :
The effects of cellulose extraction methods such as enzymatic pretreatment on the cellulose fiber during the various processing stages.
The extraction of cellulose nanocrystal from agricultural residues and its utilization for scaffold, cosmetics, membrane etc. 3. The modification and synthesis of bacterial cellulose (nanocellulose, nanofibrils, nanocrystals and alignment).
Utilization of bacterial cellulose as structural framework and a carrier of bioactive compound such as turmeric, bioceramic (hydroxyapatite) and magnetic nanoparticles as scaffold for tissue repair and regeneration (bone, wound dressing, skin and face masks) and for other industrial applications.

รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5084
อีเมล์ :
sarote.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart
M.Eng. (Ferment. Technology), Hiroshima University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Bioprocess engineering
Fermentation technology

รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

โทรศัพท์ :
+66–2562-5074 # 5343,5088
อีเมล์ :
wirat.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Control Engineering)
งานวิจัย :
Bioprocess modeling adn simulation.
Optimal controls for bioprocesses.
Experimental designs.

รศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5382
อีเมล์ :
suttipun.k@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Life Science : Molecular Biology and Biotechnology), University of Nottingham
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Prebiotic production by enzymatic process
Feed enzyme production and application
Molecular study of hydrolytic enzyme for strain improvement
Lignocellulosic ethanol
Keratinolytic enzyme production and application

ผศ.ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 # 5083
อีเมล์ :
nuttakan.n@ku.th
การศึกษา :
Ph.D. (Environmental Biotechnology), University of Strathclyde
M.S. (Environmental Science), University of Strathclyde
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Decolorisation of dyestuffs and melanoidins
Anaerobic digestion
Biological wastewater treatment

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5351
อีเมล์ :
sumallika.m@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Biotechnologie Microbiologie), Montpellier SupAgro
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย :
Alcoholic Fermentation
Alcoholic Beverages

ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5339
อีเมล์ :
wilawan.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Microbiology), Kasetsart University
M.S. (Biotechnology), King Mongkut's University of Technology Thonburi
B.S. (Microbiology), Burapa University
งานวิจัย :
Bacterial genetics

ดร.ธนัท อ้วนอ่อน

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5077
อีเมล์ :
fagitnu@ku.ac.th
การศึกษา :
Doctor of Engineer (Food technology) (Technische Universitaet Berlin)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Rheological properties of semi-solid food, Hydrocolloid application and Extraction

ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5080
อีเมล์ :
kittipong.r@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering with Designated Emphasis in Biotechnology ), University of California, Davis
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Biochemical Engineering
Fermentation Technology
Recombinant Protein Expression in Plants

ผศ.ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5350
อีเมล์ :
fagiulw@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
งานวิจัย :
Malting and brewing.
Probiotic beverages.
Traditional alcoholic beverages.

ผศ.ดร. มัสลิน นาคไพจิตร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5090
อีเมล์ :
fagimln@ku.ac.th
การศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
The impact of probiotic, prebiotic and symbiotic on host health
Gut Microbiota

ดร.บุญทิวา นิลจันทร์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5081
อีเมล์ :
fagibin@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
งานวิจัย :
sucrochemistry and sugar technolgy

ดร.บัณฑิตา วานิกร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5384
อีเมล์ :
fagibtw@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.บ. (สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์) เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Nutrition and Food Science), University of Reading
Ph.D. (Nutrition and Food Science), University of Reading
งานวิจัย :
Food product development
Functional Foods and Nutraceuticals
Dietary phytochemicals with potential effects in metabolic syndrome prevention and therapy

ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074
อีเมล์ :
preuk.ta@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Chemical Engineering), Kasetsart University.
M.Eng. (Chemical Engineering), Kasetsart University.
งานวิจัย :
Simulated moving bed technology for the separation of sugar.
Extraction and purification of bioproducts.
Simulation and modelling in chemical and biological processes.

ดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074
อีเมล์ :
fagipot@ku.ac.th
การศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
งานวิจัย :
Proteomics, Metabolomics, Metagenomics

ดร.นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074
อีเมล์ :
faginsw@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.nat.techn. (Agriculture; Food Chemistry and Biotechnology)
M.Sc. (Biotechnology)
B.Sc. (Food Science)
งานวิจัย :
Synthetic biology
Protein engineering
Metabolic engineering
Fermentation technology

รศ.ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5089
อีเมล์ :
sunee.n@ku.ac.th
การศึกษา :
D.Sc. (Microbiology & Genetic Engineering), University of Helsinki
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัย :
Microbial genetics : lactic acid bacteria, Bacillus sp.
Antimicrobial substances of lactic acid bacteria, Microbial enzymatic system, Probiotic and prebiotic

รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2940-5634
อีเมล์ :
aapkrs@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.Ing. (Biotechnology), Technical University of Berlin
M.E. (Biotechnology), Technical University of Berlin
M.S. (Food Technology), University of the Philippines at Los Banos
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Starch Technology
Sugar Technology
Ethanol Technology

รศ.ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5087
อีเมล์ :
werasit.k@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Applied Microbiology), Kyushu University
M.Agr. (Applied Microbiology), Kagoshima University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Enzyme technology
Industrial fermentation
Rice utilization
Environmental Biotechnology

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
น.ส.สิริวัฒนา จิตตรีพล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
fagisvc@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5342
ชื่อ :
น.ส.สิริรัตน์ นกแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล์ :
fagisrn@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5075
ชื่อ :
น.ส.ภัสสร สุหิรัญญวานิช
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagipssn@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
นายพิชัย ศักดิ์วิชิต
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
อีเมล์ :
fagipcs@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
น.ส.ลัดดา วังศิลาบัตร
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
นางบุญรวย ประชุมชัย
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
น.ส.กนกกาญจน์ ขวัญบุญจันทร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
fagikkk@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล ห้อง 3410 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5343
ชื่อ :
นางเกศินี ทองงามดี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagiknth@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล ห้อง 3410 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5343
ชื่อ :
น.ส.พัชรินทร์ จรัสตระกูล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagiprj@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5075
ชื่อ :
นายณัทชยุต บูรณะวุฒิ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
nutchayut.b@ku.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5342