ประวัติภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยสังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นหลักสูตร 5 ปี และเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2512 เปิดหลักสูตรปริญญาโท และต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้ย้ายสังกัดไปอยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร และเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เมื่อปี พ.ศ. 2532 จึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ส่วนด้านบัณฑิตศึกษา ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2532 และหลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน เริ่มปีการศึกษา พ.ศ. 2542

ปรัชญา และปณิธานของภาควิชาฯ

1) ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมอาหารให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

2) ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรโดยการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และด้านวิศวกรรมอาหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมอาหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2) ดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้มีความเป็นเลิศและเผยแพร่ออกสู่สังคม เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ

3) บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์และเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

นโยบายภาควิชาฯ

1) จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นิสิตมีความรู้หลากหลายในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาชีพทางวิศวกรรมอาหาร และเพื่อให้นิสิตมีทักษะทางด้านปฏิบัติ สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม และมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

2) จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความรู้เฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง และทางวิศวกรรมอาหารขั้นสูงให้สามารถทำงานเชิงวิเคราะห์วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย

3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

4) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานรัฐและ เอกชน

5) สนับสนุนการจัดฝึกอบรม / สัมมนา และการให้บริการทางวิชาการ

6) สร้างบุคลากรให้มีความรู้ / ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052497
1(1-0-2)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052597
1
01052597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01052697
1
01052613
2(1-3-4)

คณาจารย์

ผศ.ดร.กุลนาถ ทองขาว (หัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020
อีเมล์ :
kullanart.t@ku.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), University of California, Davis
M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology), Mahidol University
B.Sc. (Biotechnology), Mahidol University
งานวิจัย :
Food microbiology, Food safety, Risk assessment

ผศ.ดร. กนิฐพร วังใน

โทรศัพท์ :
+66-2562-5037
อีเมล์ :
fagikpp@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State University
Ms.C. (Food Science), Kasetsart University
Bs.C. (First Class Honours) (Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Food Chemical Toxicology and Safety
Toxicants formed during processing
mycotoxins in food
Meat Science and Technology
Improving functional value and quality of meat products

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5035
อีเมล์ :
fagikrl@ku.ac.th
kanokrat.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Processing) (Applied Marine Biosciences), Tokyo University of Marine Science and Technology
Ms.C. (Food Science and Technology), Tokyo University of Marine Science and Technology
Bs.C. (First Class Honours) (Food Technology), Chulalongkorn University
งานวิจัย :
Protein chemistry
Fishery product technology
Utilization of byproduct from food industry
Meat technology
Gelatin application
Protein-based film

ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext. 5219
อีเมล์ :
kriskamol.n@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.rer.nat. (Food Technology), Technical University of Munich (TUM)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food Chemical Safety, Metabolomics for Food Quality and Safety

ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ (ทองสอน)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5206
อีเมล์ :
chitsiri.t@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food microbiology and safety
Natural antimicrobials

รศ.ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020
อีเมล์ :
namfone.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State University
M.S. (Food Science), Kansas State University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
thermoplastic starch materials and packaging
structure-function properties of starch and starch structure modifications for food and non-food applications

รศ.ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5038
อีเมล์ :
prisana.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology
M.App.Sc. (Food Science and Technology), University of New South Wales
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
New product development management in food industry
Marketing and consumer research of food products
Use of statistical methods for food science research
Food Processing
Cereal and Baking Technology

รศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส

โทรศัพท์ :
+66-2562-5043
อีเมล์ :
parichat.h@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science), University of Guelph
M.Sc.(Food Science and Technology), University of New South Wales
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food colloids
Food rheology and microstructure
Food proteins

ผศ.ดร. ปิติยา (นามวงศ์) กมลพัฒนะ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext.5208
อีเมล์ :
pitiya.k@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Engineering), The Ohio State University
M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University
B.Eng. (Food Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
งานวิจัย :
Mathematical Modeling of Continuous Ohmic Heating of Liquid-Particle Mixtures
Software Development of Food Processing
Development of Microbiological Protocols for Aseptic Processes
Application of Radio Frequency Identification Methodology in Food Processing
Development of Extruded Snacks Fortified with Thai Herbs

ผศ.ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext.5227
อีเมล์ :
fagipmu@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State University, Corvallis
M.S. (Food Science and Technology), Oregon State University, Corvallis
B.Sc.(Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Food microbiology

ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext 5205
อีเมล์ :
fagiptr@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science),Purdue University
Ms.C. (Food Science), Kasetsart University
Bs.C. (Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Dietary Fiber
Rice Starch

ผศ.ดร. มาศอุบล ทองงาม

โทรศัพท์ :
+66-2562-5041
อีเมล์ :
masubon.t@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), University of Massachusetts
M.Sc. (Food Science and Technology), University of Massachusetts
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food microstructure, Food polysaccharide, Starch chemistry

ดร.เมธาวี เพียรภักดี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5032
อีเมล์ :
fagimvp@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Agricultural Science), Gifu University
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University
B.Sc. (Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Extraction and HPLC analysis of phenolic compounds
Bioactive compounds and antioxidant activity of plant extracts
Encapsulation technology

ผศ. ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext.5215
อีเมล์ :
yaowapa.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), University of Illinois at Urbana-Champaign
M.S. (Food Science), Kasetsart University
B.S. (Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Flavor chemistry
Flavor analysis by instrumental and sensory measurements

รศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5028
อีเมล์ :
wannee.ch@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State Universityวท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food analysis
Food additive
Flavor analysis in food

รศ.ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5042
อีเมล์ :
waraporn.b@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science), Rutgers, The State University of New Jersey
M.S.(Food Science), Rutgers, The State University of New Jersey
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Engineering of food freezing
Food shelf-life prediction
Food process modeling and simulation
Microbial growth prediction

ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5036
อีเมล์ :
warapa.m@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science), University of Georgia
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Safety of minimally processed produce
Microbial stress response
GMP/HACCP system
Mycotoxin detection in food products

ผศ. ดร.วศะพร จันทร์พุฒ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020 Ext.5211
อีเมล์ :
wasaporn.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D (Food Chemistry and Cell Biology & Immunology), Wageningen University
M.Sc (Food Science), Kasetsart University
B.Sc (Biotechnology), Mahidol University
งานวิจัย :
Effects of food compounds on human immune responses
Molecular biology
Nutrigenomics

รศ.ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5026
อีเมล์ :
weerachet.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), The University of New South Wales
M.Comm. (Finance), The University of Sydney
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัย :
Drying Technology
Freezing Technology
Ohmic Heating

ผศ. ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020
อีเมล์ :
sasitorn.ch@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science), Cornell University
M.S.(Food Science), University of California, Davis
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Fruit and vegetable technology
Bioactive compounds in fruits, vegetables and herbs
Functional foods and nutraceuticals

ผศ.ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย

โทรศัพท์ :
+66-2562-5034
อีเมล์ :
saipin.t@ku.ac.th
การศึกษา :
D. Eng. (Chemistry and Biotechnology), The University of Tokyo
M. Eng. (Chemistry and Biotechnology), The University of Tokyo
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Food engineering, Food biosensor, Enzyme technology

ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5033
อีเมล์ :
fagistt@ku.ac.th
การศึกษา :
Doctor of Marine Science (Applied Marine Bioscience), Tokyo University of Marine Science and Technology
M.S. (Food Science and Technology), Tokyo University of Fisheries
B.S. (Food Science and Technology), Kasetsart University (First Class Honours)
งานวิจัย :
Mass transfer/Heat transfer in starchy food; Starchy food (Noodle, wheat flour based products); Adsorption of protein on solid surface; Food safety (Allergen)

รศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5024
อีเมล์ :
sirichai.so@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Purdue University
M.App.Sc. (Food Technology), University of New South Wales
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Food engineering, Rice processing, Aseptic processing

รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5040
อีเมล์ :
siree.c@ku.ac.th
การศึกษา :
B.S. (Food Science), Kasetsart University
M.S.(Food Science), Pennsylvania State University
Ph.D.(Food Science), Pennsylvania State University
งานวิจัย :
สารให้กลิ่นในอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตลูกกวาดและช็อกโกแลต

รศ.ดร. สุดสาย ตรีวานิช

โทรศัพท์ :
+66-2562-5030
อีเมล์ :
sudsai.t@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science and Technology), Kyushu University
M.Sc.(Food Science and Technology), Kyoto University
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food safety, Food microbiology, Synbiotic, Cell to cell communication, Rapid method

ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น

โทรศัพท์ :
Tel: +66-2562-5020 Ext.5037
อีเมล์ :
E-mail: fagists@ku.ac.th
การศึกษา :
B.Sc. (First Class Honours) (Product Development), Kasetsart University
Ph.D. (Food Science), The Pennsylvania State University
M.Sc. (Product Development), Kasetsart University
งานวิจัย :
Functional Foods
Dietary bioactive compounds
Molecular Biology
Food components for disease prevention

ดร. สุวิมล เจริญสิทธิ์

โทรศัพท์ :
Tel: +66-2562-5020 Ext.5221
อีเมล์ :
suvimol.ch@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Medical Biotechnology), Flinders University
M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University
B.Sc. (Biotechnology), Mahidol University
งานวิจัย :
Food ingredients for gut health benefits
Gastrointestinal digestibility
Functional foods and nutraceuticals
Dietary bioactive compounds
Biorefinery processes

รศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5031
อีเมล์ :
utai.k@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัย :
Technology of Fat and Oil
Enrichment and encapsulation of Omega-3 Fatty Acid
Food Emulsion

ดร. วรรธินี เกตุคง

โทรศัพท์ :
025625039
อีเมล์ :
wattinee.k@gmail.com
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Food Science), Kasetsart University
B.S. (Food Science and Technology), Kasetsart University
M.S. (Food Science), Kasetsart University
B.S. (Food Science and Technology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Freezing technology
Drying technology
Food polysaccharide
Food protein

รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5025
อีเมล์ :
sanguansri.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Agricultural and Environmental Chemistry), University of California, Davis
M.Sc.(Food Science and Technology), University of California, Davis
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Physico-chemical properties of starches
Freezing technology of foods
Crystallization in foods

รศ.ดร. สมจิต สุรพัฒน์ (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020
อีเมล์ :
somjit.r@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science), Kansas State University
M.Sc.(Dairy Science), University of Reading, UK
M.S.(Agri. Chem.), University of the Philippines at Los Banõs
กส.บ. (เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

รศ.ดร. สุคนธ์ชื่น ศรีงาม (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5020
อีเมล์ :
sukoncheun.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Technology), Texas A&M University
M.S. (Food Technology), Texas A&M University
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Technology of fats and oils, Food processing, Quality control and quality assurance

รศ.ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5029
อีเมล์ :
wunwiboon.g@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Technology), Texas A&M University
M.S. (Food Technology), Texas A&M University
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Fishery product technology
Egg product technology
Food Industrial Waste Utilization

ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5023
อีเมล์ :
onanong.n@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Cereal Technology), North Dakota State University
M.S.(Food Science), Tuskegee University
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Rice science and technology, Rice utilization, Cereals chemistry

ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล (อาจารยพิเศษ)

โทรศัพท์ :
0-2562-5039
อีเมล์ :
tanaboon.s@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Food Science), University of California, Davis
Ph.D. (Food Chemistry), Cornell University
งานวิจัย :
Functional ingredients and phytochemicals
Chemistry of pectin and plant polysaccharides
Post-harvest technology

รศ.ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ (อาจารย์พิเศษ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5032
อีเมล์ :
chockchai.t@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State University
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Novel food /beverage ingredients and flavorings from rice bran and plant extract, Anti-enzymatic browning agents and biologically active agents from plant extract, Enzyme in plant food processing, Processing and biochemistry of beverages from plant

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
นางนงนุช ระดมเล็ก
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ 5204
ชื่อ :
นางจิตติมา บุญอินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ 5203
ชื่อ :
นางฤทัยวรรณ สิทธิวรกร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020
ชื่อ :
นางศิริธร ชวนชื่น
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ธุรการชั้น 1 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
025625020
ชื่อ :
นส.ประภัสสร มาสุข
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้องเคมี อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ 5212
ชื่อ :
นางปิยะวรรณ สุขวิเสส
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้อง 2115 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ
ชื่อ :
นายธนวน วาขำ
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
อาคารแปรรูป 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ
ชื่อ :
นายสมพร บุญอินทร์
ตำแหน่ง :
นายช่างเทคนิค
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
อาคารแปรรูป 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5020 ต่อ 5130
ชื่อ :
นางสาวณัฐปภา สิทธิธนาวรกุล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้อง 2115/1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
025625020 ต่อ 5202
ชื่อ :
นางวงเดือน ทิพย์มนต์
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
0-2562-5020
ชื่อ :
นางจินตนา วงษ์พิทักษ์
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ธุรการชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
02-562-5020
ชื่อ :
นางสาวปุณยนุช ไทยยะกร
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ธุรการชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
025625020 ต่อ 5203
ชื่อ :
นางสาวพรพิมล พลสุวรรณ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
อาคารแปรรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ :
025625020 ต่อ 5130
ชื่อ :
นางสาวศศิวิมล บัวใบ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
2115/1 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2
โทรศัพท์ :
025625020 ต่อ 5202