ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ) ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก ได้ตระหนักในความสำคัญของการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกือบ ทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีของโลก ทำให้กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีเทคโนโลยีการบรรจุที่ก้าวทันไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการ ของผู้บริโภคและตลาดมากที่สุด เทคโนโลยีการบรรจุเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรของภาควิชามุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการเสื่อมเสีย เพิ่มอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมการจำหน่าย

พ.ศ. 2523 ก่อตั้งขึ้นในชื่อของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อปี พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2544 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้เสนอหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และเริ่มรับนิสิตปริญญาโท เป็นรุ่นแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2545

ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดรับนิสิตปริญญาเอกรุ่นแรก

พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้รวมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ และเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น "ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (Department of Packaging and Materials Technology: PKMT)"

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และการวิเคราะห์หากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียทั้งผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ควบคุมระบบการบรรจุและการใช้งานภาชนะบรรจุ หรือรับราชการเป็นนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053497
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053697
1

คณาจารย์

ดร. ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค

โทรศัพท์ :
66-25625045 Ext 5050
อีเมล์ :
Nattinee.bu@ku.th
การศึกษา :
Ph.D. (Packaging Technology), Yonsei University, สาธารณรัฐเกาหลี
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.Eng. (Pulp & Paper Technology), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
งานวิจัย :
นาโนเซลลูโลส และ วัสดุผสมของนาโนเซลลูโลส
ความปลอดภัยและกฎหมายของบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีวัสดุผสมระดับนาโน
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีวัสดุผสมระดับนาโน
Nano-enabled Food Packaging, Packaging safety & Laws for Nano-enabled Food Packaging, Nanocellulose, Cellulose Nanocomposite

ดร. อุรุชยา สนแจ้ง

โทรศัพท์ :
66-25625045
อีเมล์ :
uruchaya.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. สาขา Packaging, Michigan State University, USA
M.S. สาขา Packaging, Michigan State University, USA
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
สมบัติการป้องกันการซึมผ่านในฟิล์มพอลิแลคติคแอซิด, การวิเคราะห์ความร้อนเชิงกลของฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดในสารละลายแอลกอฮอล์

ดร. เกียรติชัย วาดอักษร

โทรศัพท์ :
098-2718487
อีเมล์ :
kiattichai.wa@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการบรรจุ
โมเดลการไมเกรชั่นสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร
การสังเคราะห์สารเคมีชีวภาพทางการบรรจุ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร

รศ.ดร. อำพร เสน่ห์

โทรศัพท์ :
66-2562-5099
อีเมล์ :
amporn.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), Clemson University, USA
M.S. (Chemical Engineering), University of South Carolina, USA
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Coating technology for paper and paperboard packaging
Packaging process and machinery
Packaging management

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

โทรศัพท์ :
66-2562-5057
อีเมล์ :
tunyarut.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, USA
M.S. (Packaging Technology), Rochester Institute of Technology, USA
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Coating technology for paper and paperboard packaging
Packaging process and machinery
Packaging management

รศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์

โทรศัพท์ :
66-2562-5386
อีเมล์ :
tarinee.n@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Rubber technology
Polymer blends
Nanocomposite materials

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

โทรศัพท์ :
66-2562-5058
อีเมล์ :
panuwat.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University, Australia
M.Sc.Tech (Engineering Materials), The University of New South Wales, Australia
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Polymeric packaging materials
Active and intelligent packaging
Edible films and coatings
Smart packaging

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
66-2562-5097
อีเมล์ :
rangrong.y@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ), ประเทศไทย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ), ประเทศไทย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Bioplastics
Biopolymers and bio-based materials
Polymer blends and composites
Nanoparticles and nanocapsules

รศ.ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
66-2562-5059
อีเมล์ :
lerpong.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University, USA
M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University, USA
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Simulation modeling for packaging process
Distribution packaging
Environmentally conscious packaging

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ

โทรศัพท์ :
66-2562-5052
อีเมล์ :
vanee.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Michigan State University, USA
M.S. (Packaging), Michigan State University, USA
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Active packaging of fresh produce
Distribution packaging of fresh produce

ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

โทรศัพท์ :
66-2562-5049
อีเมล์ :
pattarin.le@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Packaging for fresh fruits and vegetables
Food packaging
Permeability of packaging materials

รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

โทรศัพท์ :
66-25625045 ต่อ 5704
อีเมล์ :
nathdanai.h@ku.ac.th
การศึกษา :
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Food packaging technology
Active packaging for shelf-life extension
Edible films and capsules
Bioplastic for food packaging

ผศ.ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
66-2562-5053
อีเมล์ :
piyawanee.j@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.-วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ (เทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Biodegradable plastics
Polymer processing and microstructural analysis
Plastic film technology and functional barrier
Biodegradable packaging for planting

อาจารย์เจนณัช สดไสย์

โทรศัพท์ :
66-4636996
อีเมล์ :
janenutch.s@ku.ac.th
การศึกษา :
ศ.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
ศก.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Ceremic design for packaging
Corporate branding and graphic design
Functional product & packaging design

ผศ.ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
66-2562-5045 ext. 5387
อีเมล์ :
busarin.cho@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Agricultural Science), Kyushu University, Japan
M.Sc. (Bioscience and Biotechnology), Kyushu University, Japan
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
งานวิจัย :
Food contact materials
Food packaging

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
วาราดา จินดาอินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
warada.t@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625048
ชื่อ :
สุกัลยา มาเจริญ
ตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
อีเมล์ :
fagisym@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5281
ชื่อ :
ธีรุตม์ ฤทธิสนธิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagivvr@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
วาสนา แตงอ่อน
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :
nokpkt@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5282
ชื่อ :
ธารทิพย์ สาระเกตุ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
tanthip_@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5622
ชื่อ :
วันดี เนื้อขำ
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
รัฐรวี จิตรบำรุง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
อีเมล์ :
ratrawee.c84@gmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
+66-2562-5295
ชื่อ :
จันเพ็ง ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
กิตติชัย ตันสิน
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagikct@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
02-5625045 ext. 5388
ชื่อ :
คณัสภัสร์ เฉลยจิตต์กุล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagikac@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
02-5625045