ประวัติภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อที่จะให้บัณฑิตที่จบไปเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เริ่มเปิดหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) และมีการเปิดหลักสูตรต่างๆ ตามมาดังนี้
- ปี พ.ศ.2530 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
- ปี พ.ศ.2534 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
- ปี พ.ศ.2537 หลักสูตรโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (ปริญญาตรี)
- ปี พ.ศ.2542 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
- ปี พ.ศ.2543 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
- ปี พ.ศ.2545 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล โดยเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนา พนักงานควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมการผลิต หรือเป็นตัวแทนผู้บริการเทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ เช่น ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทางด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

ปณิธาน

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054497
1
01054498
3(0-9-5)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054597
1

หลักสูตร

ปริญญาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) แบบ 2.1

คำอธิบายรายวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054697
1

คณาจารย์

รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย (หัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5010
สายใน 5510
อีเมล์ :
nantawan.t@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), University of Western, Sydney
M.Appl.Sc. (Food Science and Technology), University of Western, Sydney
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Microwave treatment
Superheated steam treatment
Process modeling and optimization
Baking technology
Gluten free products

ผศ.ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ (รองหัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
สายใน 5513
+66-2562-5013
อีเมล์ :
walairut.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Food Science and Technology), University of Georgia
M.S.(Food Science and Technology), University of Georgia
วท.บ. (เกียรตินิยม) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food microbiology
Food safety
Food sanitation (GMP & HACCP)
Traditional fermented food product development

รศ.ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช (รองหัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5004 ext. 5564
อีเมล์ :
pitiporn.r@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยม) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Near-infrared (NIR) spectroscopy for food quality applications
Statistical modeling and multivariate analysis techniques in food product development

ผศ.ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ (รองหัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5004 ext. 5559
อีเมล์ :
wannasawat.r@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), The Ohio State University
M.S. (Food Science), University of Missouri
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
High pressure processing for microbial inactivation and product quality enhancement
Thermal processing of low-acid foods
Ultra-super heated steam technology for toxin destruction and product quality improvement
Utilization of rice flour and legume flour in value-added products
Application of agricultural by-products as alternative ingredients in food system

ผศ.ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย

โทรศัพท์ :
+66-2562-5018
สายใน 5518
อีเมล์ :
withida.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), University of Massachusetts
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Color and color evaluation
Optical properties of food and non-food emulsions
Development of natural colorant from local produces
Sensory evaluation

ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต

โทรศัพท์ :
+66-2562-5004 ext. 5544
อีเมล์ :
thepkunya.h@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสหากรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วิศวกรรมแปรรูปอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานวิจัย :
Emulsion based product development
Emulsion based delivery system
Encapsulation of bioactive ingredients

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด

โทรศัพท์ :
+66-2562-5016
อีเมล์ :
anuvat.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), University of Georgia
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร (การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัย :
Statistical techniques and experimental design in product development
Development and characterization of edible film and coating
Development of fruit leather/vegetable leather
Modelling in product development
Prolonging shelf life of fruits

รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด

โทรศัพท์ :
+66-2562-5007
สายใน 5507
อีเมล์ :
kamolwan.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), University of Georgia
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Chemical and nutritional quality evaluation
Development of rice flour-based products as functional foods
Development of snack product and Thai dessert for export

รศ.ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5012
สายใน 5512
อีเมล์ :
saowanee.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Industrial Engineering), North Carolina State University
M.S. (Industrial Engineering and Operations Research), University of California, Berkeley
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร และการหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์กรอบข้อมูล (Performance evaluation with Data Envelopment Analysis)
การทำนายคุณภาพของสินค้าเกษตรภายใต้สภาวะการผลิตที่ต่างกัน (Quality prediction of agricultural products under different processing conditions)
การวางแผนการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์อาหารแบบอัจฉริยะ (Intelligent food production and logistics with soft computing: fuzzy logic, ANN, and genetic algorithm)

ดร.ศิวาพร โอเจริญ

โทรศัพท์ :
+66 2562 5004 Ext 5565
อีเมล์ :
fagispo@ku.ac.th
การศึกษา :
M.Sc. (Food Science), Kagawa University
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Food Science), Ehime University
งานวิจัย :
Application of low-calorie sweeteners in food
Non-enzymatic browning reaction for food application
Egg science and technology

ผศ.ดร. ทานตะวัน พิรักษ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5009
สายใน 5509
อีเมล์ :
tantawan.k@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย :
Meat, and poultry product development
Meat protein and its interaction with hydrocolloids and other natural extracts.
Applications of chitosan and protein hydrolysates in food, especially meat products
Interactions of chitosan and other hydrocolloids or natural extracts in food and meat products, and its antioxidant and antimicrobial activity
Protein-polysaccharide interaction and complexation

รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต

โทรศัพท์ :
+66-2562-5008
สายใน 5508
อีเมล์ :
rungnaphar.p@ku.ac.th
การศึกษา :
D.Agr. (Agricultural Chemistry), The University of Tokyo
M.S. (Food Process Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
การใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การประเมินอายุการการเก็บของผลิตภัณฑ์ / Snack technology
การประเมินอายุการเก็บ
Rice and starch technology

ผศ.ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ

โทรศัพท์ :
+66 2 562 5004 ext 5563
อีเมล์ :
nopparat.pra@ku.ac.th
การศึกษา :
วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Food Science), Kagawa University, Japan
Ph.D. (Colloid Science), Ehime University, Japan
งานวิจัย :
Physicochemical stability of emulsion model
Development of functional ingredients from natural sources
Development of lipid based food products

รศ.ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5015
สายใน 5515
อีเมล์ :
hathairat.u@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D.(Product Development), Massey University
M.Tech. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (Product Development), Massey University
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Consumer product development
Non–food product development
Cosmetic product development
Consumer research for agro-Industrial product development

ผศ.ดร. อุศมา สุนทรนฤรังษี

โทรศัพท์ :
+66-2562-5004 ext 5571
อีเมล์ :
aussama.soon@gmail.com
การศึกษา :
Ph.D. (Human Nutrition Emphasis in Sensory Analysis and Consumer Behavior), Kansas State University, Kansas
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Sensory Analysis of Food and Non-food Product
Human perception and Neurophysiology
Product Development
Consumer Behavior, Behavior Economics, and Psychographic Model

รศ.ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5017
สายใน 5517
อีเมล์ :
suntaree.su@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State University
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Sensory evaluation as a guidance tool for new product development
Substitution of wheat flour in Bakery products
Inhibition of lipid oxidation in pre-cooked meat products

รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5014
สายใน 5514
อีเมล์ :
thongchai.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science) University of Massachusetts
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Texture and texture evaluation , Rheology
Sensory evaluation
Non destructive measurement using Near Infrared Spectroscopy (NIRS)
Consumer test

รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ )

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
vichai.h@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กส.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Food Technology) Mysore University, India
งานวิจัย :

รศ.ดร.สมบัติ ขอทวีวัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
sombat.k@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.(เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัย :
Agro-industrial processing
Sugar technology
Drying and processing development

รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ )

โทรศัพท์ :
+66-2562-5019
อีเมล์ :
penkwan.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Nutrition), University of Missouri
M.S. (Food Science and Nutrition), University of Missouri
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย :
Nutritional product development
Sensory evaluation and consumer study
Product Development from rice, tuber and legumes
Functional foods product development

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
นางกัณธรัศมิ์ วัลย์เครือ
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :
fagibkw@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5004 Ext. 5551
ชื่อ :
นางนันทนา ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :
faginny@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext. 5555
ชื่อ :
นางสุพิชญา พวงพิกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagisyp@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5004 Ext. 5567
ชื่อ :
นางสาวจุไรพร แก้วศรีทอง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์ :
fagijpk@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานโครงการวิจัย ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5004 Ext. 5516
ชื่อ :
นางสาวจารุวรรณ จงสกุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
fagijwj@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
0-2562-5004 Ext. 5567
ชื่อ :
นายสาธิต ฤทธิ์เลิศชัย
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagistl@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext. 5558
ชื่อ :
นางสาวจิดารัศมิ์ สุขพัฒน์
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
อีเมล์ :
fagiscsp@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องปฏิบัติการทางเคมี ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext. 5553
ชื่อ :
นางสาวกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagikrh@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext 5552
ชื่อ :
นางสาวสริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagisss@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext. 5554
ชื่อ :
นายสมประสงค์ โยธามาศ
ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004
ชื่อ :
นางบุญช่วย ช้างทอง
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
สำนักงานภาควิชา ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004
ชื่อ :
นางนิดดา กันต์นิกุล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
faginbk@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องปฏิบัติการทางจุลินทรีย์ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1
โทรศัพท์ :
02 562 5004 Ext. 5569