ประวัติภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความจำเป็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้จำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ ยังขาดแคลนบุคลากรในระดับนักวิชาการและผู้ควบคุมการผลิต ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรม หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจึงมุ่งเส้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการออกแบบการตลาด และการจัดการสินค้าสิ่งทอ เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์

ปรัชญาและปณิธานของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สิ่งทอพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ

ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

วัตถุประสงค์ของภาควิชาการสิ่งทอ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ การผลิตการออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ

เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ลักษณะงานหลังจบการศึกษา

1) การผลิตสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน การฟอกย้อม การพิมพ์ผ้า และการตกแต่งสำเร็จ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันแต่ละขั้นตอนของการผลิตก็ต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานรองรับอยู่ในทุกขั้นตอน เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานฟอกย้อม โรงงานผลิตเส้นใยประดิษฐ์ โรงงานพิมพ์และตกแต่งสำเร็จผืนผ้า เป็นต้น

2) การแปรรูปสิ่งทอ สามารถแบ่งย่อยเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละกระบวนการแปรรูปต้องการบุคลากรทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุมการผลิต การจัดการ และการวางแผนการผลิต อุตสาหกรรมประเภทนี้จะแบ่งตามรูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตและแปรรูปผ้าที่ใช้ในอาคาร เช่น เครื่องนอน พรม ผ้าม่าน และผ้าขนหนู เป็นต้น

3) การขายและการตลาด การขายและการตลาดเป็นเนื้อหาวิชาที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแทบทุกแขนง ภาควิชาฯ จึงได้นำวิชาในด้านการขายและการตลาดมาบรรจุเข้าในหลักสูตรด้วย เมื่อผนวกกับความรู้ความเข้าใจในการพื้นฐานด้านสิ่งทอ บัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่พร้อมเข้าสู่ระบบธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

4) การวิจัยและพัฒนา ในปัจจุบันนี้ตลาดสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เปิดกว้างมาก ผู้ผลิตต้องมีการแข่งขันกันสูง การวิจัยค้นคว้าและพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะเป็นหนทางให้ผู้ผลิตนำหน้าคู่แข่งขันได้ โรงงานจำเป็นต้องมีบุคลากรในแผนกวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานที่ให้การศึกษาในด้านนี้โดยตรงยังไม่มาก

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055497
1( - - )
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055597
1

คณาจารย์

ผศ. ดร. ปวริน ตันตริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5066
อีเมล์ :
pawarin.s@ku.ac.th
การศึกษา :
M.A. (Textiles), Manchester Metropolitan University
B.A. (Fine Arts), Sri Nakharinwirot University
B.A. (Fine Arts), Sri Nakharinwirot University
Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management) Chulalongkorn University
งานวิจัย :
Textile and product design
Textile printing technology

อ.ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ (รองหัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2579-1310
อีเมล์ :
duangrat.c@ku.ac.th
การศึกษา :
M.Eng. (Industrial Management Engineering), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
B.Eng.(Garment Technology), Rajamangala Institute of Technology Pathum Thani
งานวิจัย :
Garment engineering & technology
manufacturing management

พิธาลัย ผู้พัฒน์ (ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา)

โทรศัพท์ :
+66-2579-1300
อีเมล์ :
pithalai.p@ku.ac.th
การศึกษา :
M.F.A (Textile-Garment-Design), Gothenburg University, Sweden
B.I.D (1st Class Honors), Chulalongkorn University, Thailand
งานวิจัย :
Textile Craft and Design
Eco Textile Design and Natural Color
Relationship between Textile and Human mind

อ. ผุสดี แซ่ลิ่ม

โทรศัพท์ :
+66-2562-5071
อีเมล์ :
phussadee.l@ku.ac.th
การศึกษา :
M.S. (Applied Polymer Science), Chulalongkorn University
B.S. (Material Science), Chulalongkorn University
งานวิจัย :
Natural dye
Silk processing

ผศ. ขนิษฐา วัชราภรณ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5073
อีเมล์ :
kanitta.a@ku.ac.th
การศึกษา :
M.Sc. (Textile Chemistry), Clemson University
B.Sc. (Polymer and Textiles), Chulalongkorn University
งานวิจัย :
Physical properties of cotton fiber
Dyeing and color measurement

ผศ. ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5060
อีเมล์ :
kornthip.w@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), Chulalongkorn University
Master Program in Textile Engineering and Management, Donghua University, Shanghai, The People’s Republic of China
Diploma Graduate (Textile Management), Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology
B.S. (Psychology) Kasetsart University
งานวิจัย :
Supply chain and logistics management in textile and Garment Industry.
Apparel merchandising management
Quality management in apparel industry
Management information system in textile and apparel Industry
General sewing data technique for apparel industry

อ. ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5060
อีเมล์ :
Nattadon.R@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. candidate (Textile), University of Manchester
M.Sc. (Material Science), Chulalongkorn University
B.Eng. (Textile Chemistry Engineering), Ratchamangala Institute of Technology
งานวิจัย :
Wet process,
Enzyme treatment in textile pretreatment
Textile fiber
Textile testing
Natural dye

ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊

โทรศัพท์ :
+66-2579-1310
อีเมล์ :
porntip.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Material Science), Chulalongkorn University
M.S. (Applied Polymer Science and Textile Technology), Chulalongkorn University
B.S. (Polymer Science and Textile Technology), Chulalongkorn University
งานวิจัย :
Pretreatment process in textile technology
Finishing process in textile technology
Enzyme in textile process
Natural bases in textile chemical process

ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5064
อีเมล์ :
jantip.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Textiles), The University of Manchester, United Kingdom.
M.Sc. (Polymer Science), Petroleum and Petrochemical College,Chulalongkorn University, Thailand.
B.Sc. (Petrochemicals and Polymeric materials), Silpakorn University, Thailand.
งานวิจัย :
Dyeing and application of poly(lactic acid) fibers
Dyeing and finishing of textile fibers
Synthesis and properties of azo disperse dyes

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
นายสมพร ยศชาติ
ตำแหน่ง :
พนักงานวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagispy@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3
โทรศัพท์ :
0-2562-5061
ชื่อ :
น.ส.กนกพร เทียมปาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagikpt@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3
โทรศัพท์ :
0-2562-5060 ต่อ 1