ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารและห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส
  ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
  อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

เวลาเปิดทำการ

  เวลา 8.30-16.30 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่น ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น สายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเชื่อมเข้ากับระบบนนทรีเน็ทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้บุคลากร และนิสิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องไปใช้บริการเครื่องที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 และอาคาร 2 ด้วยกันโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล 2 แบบคือสายใยแก้ว นำแสงและสายทองแดงตีเกลียวจะใช้เชื่อมคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร 1 ต่อเข้ากับเซอร์ฟเวอร์ ของคณะฯ และนนทรีเน็ทของมหาวิทยาลัย ส่วนสายใยแก้วนำแสงจะใช้เชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยมีเทอร์มินอลเร้าเตอร์ติดตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ส่วนเครื่องเซอร์ฟเวอร์ติดตั้ง อยู่ที่ศูนย์คอมฯ อาคาร 2 เป็นผลทำให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 เป็นไปได้ด้วยดีโดยผ่านเซอร์ฟเวอร์ของคณะฯ และเครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบ 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2538 ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนหนึ่งใช้เพื่อการดำเนินการปรับปรุงห้องอาคาร 2 เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ของคณะฯ และงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง ใช้เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่จำเป็น

การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  นิสิตต้องกรอกใบสมัครเพื่อขอใช้เครื่องด้วยตนเอง และต่ออายุบัตรทุกภาคการศึกษา โดยผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด เชื่อฟังคำแนะนำ และรับทราบประกาศของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลศูนย์ โดยเคร่งครัด
 2. แผ่น Diskette ทุกแผ่นที่นำมาใช้ในศูนย์ฯ ต้องทำการตรวจและทำลายไวรัส คอมพิวเตอร์ทุกชนิด นิสิตที่นำไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้าสู่เครื่องของศูนย์ฯและระบบ เครือข่ายของคณะฯ จะถูกพิจารณาตัดสิทธิการใช้ศูนย์ตามแต่โทษที่ผู้ดูแลพิจารณา
 3. ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นิสิตของคณะฯ ใช้ศูนย์ยกเว้นบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นพิเศษจากผู้ดูแลศูนย์ฯ
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯให้เป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้น
 5. ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ host ที่ตนเองไม่มีสิทธิและไม่ได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด
 6. ห้ามนำโปรแกรมอื่นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์และ/หรือเข้าไป ปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือ Configuration ของเครื่องที่ติดตั้งไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลศูนย์โดยเด็ดขาด
 7. ห้ามมิให้นิสิตนำ Account เครือข่าย อก. ของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการใช้ Account นั้น
 8. นิสิตต้องแสดงบัตร และลงเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
 9. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจองเวลาใช้เครื่องล่วงหน้าได้ ช่วงละไม่เกิน 3 ชั่วโมง จองได้วันละ 1 ช่วง ถ้ามาสายเกิน 15 นาทีถือว่าสละสิทธิการจอง ในกรณีมีผู้ขอใช้สามารถ ลงชื่อเพื่อรอใช้ได้ใน 1 ชั่วโมง โดยผู้ที่ใช้เครื่องอยู่แล้วนานที่สุด จะถูกตัดสิทธิการใช้ก่อน

ขั้นตอนการขอใช้บริการคอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องยื่นบัตรสมาชิกของศูนย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้า เพื่อที่จะแลกบัตรเลขที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ห้ามนำบัตรสมาชิกของบุคคลอื่นมาขอเข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด
 3. เมื่อแลกบัตรเลขที่เครื่องแล้ว ให้ลงสมุดบันทึกการขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้านหน้า ก่อนที่จะเข้าไปใช้งานภายในศูนย์ เช่น ชื่อ-สกุล, ภาค/ชั้นปี, เวลาเข้า, เลขที่เครื่อง, โปรแกรมที่ใช้งาน
 4. เวลาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 5. เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วให้ Shut Down เครื่องและปิดไฟที่จอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
 6. ก่อนที่จะลุกออกจากที่นั่ง ให้ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว และตรวจตรา สิ่งของที่นำมาด้วย
 7. ให้นำบัตรเลขที่เครื่องคอมพิวเตอร์มาแลกบัตรสมาชิกคืนจากเจ้าหน้าที่ด้านหน้า
 8. แล้วเซ็นเวลาออกจากศูนย์คอมพิวเตอร์ในสมุดบันทึก
  หมายเหตุ ถ้ามีการเรียนการสอน หรือการอบรมต่าง ๆ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะมีติดประกาศ ปิดบริการศูนย์คอมฯ อยู่ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการขอใช้เครื่อง LCD

 1. ขอรับแบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง LCD ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. เช็ควันและเวลาที่เครื่องพร้อมใช้งาน
 3. ถ้าเช็คเรียบร้อยแล้ว ให้ลงรายละเอียดในการขอใช้เครื่อง LCD ให้ครบทุกขั้นตอน เช่น ชื่อ-สกุล, ภาควิชา/ชั้นปี, วันและเวลา, สถานที่ที่จะนำเครื่องไปใช้, และวัตถุประสงค์ของการใช้
 4. นำใบขอใช้เครื่อง LCD ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองการขอใช้เครื่อง
 5. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบขอใช้เครื่อง LCD มาส่ง กับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ เพื่อจะลงวันและเวลาในการจองเครื่องบนกระดาน
 6. เวลาที่ใช้เครื่อง LCD จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการเปิด-ปิดเครื่องอย่างเคร่งครัด
 7. เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่นำไปใช้เก็บมาครบแล้วหรือไม่ เช่น สายสัญญาณ, สายแยกสัญญาณ, ฝาครอบเลนส์, แผ่นกระดาษวิธีการเปิด-ปิดเครื่อง
  หมายเหตุ ให้เปิด-ปิดเครื่อง LCD ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่อง SCAN

 1. ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง SCAN ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าที่
 2. ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้เครื่อง SCAN เช่น ชื่อ-สกุล, ภาควิชา/ชั้นปี, จำนวนรูปภาพ, เพื่อทำอะไร เป็นต้น
 3. แล้วส่งแบบฟอร์มขอ SCAN รูป พร้อมรูปภาพที่จะให้ SCAN และแผ่นดิสเก็ตเปล่า (ถ้าเป็นแผ่นดิสที่ใช้งานแล้วให้ทำการ SCAN ไวรัสที่เครื่องเสียก่อนทุกครั้ง)
 4. แล้วนัดวันและเวลากำหนดแล้วเสร็จกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการ SCAN รูป

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ประกอบด้วย

- พื้นที่ห้องสมุด 232.75 ตารางเมตร
- ที่นั่งอ่านจำนวน 80 ที่นั่ง
- หนังสือวารสารไทย 133 รายการ
- หนังสือวารสารอังกฤษ 39 รายการ
- ตำราภาษาไทย 2,505 รายการ
- ตำราภาษาอังกฤษ 1,974 รายการ
- เอกสารวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ 409 รายการ
- CD-ROM : ฐานข้อมูล บทคัดย่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology Abstracts) (FSTA)
- อุปกรณ์ในการสืบค้นโดยใช้คอมพิวเตอร์, ตู้บัตรรายการ
- อุปกรณ์โสตทัศนะ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เครื่องฉายสไลด์ - งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือประมาณ 42,000 บาทต่อปี

รายชื่อหนังสือ/ตำรา(อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

1. เทคโนโลยีการระเหยนำ โดย. อ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดย. อ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ก๊าช กับการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร โดย. ผศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม ภ.เทคโนโลยีการบรรจุ
4. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร : การถนอมอาหาร โดย.อ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์
5. วิศวกรรมเคมี ชีวภาพพื้นฐาน2 โดย.รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล อ.ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ อ.วรสิทธ์ โตจำปา
6. เทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์
7. ไอศครีมและผลิตภัณฑ์นม, คู่มือปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์ โดย.อ.สมจิต ฤกษ์หร่าย อ.นภาศรี ไวศยะนันท์ ภ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมัก โดย. ดร.อรพิน ภูมิภมร ภ.วิทยาศาสร์อาหาร
9. คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เบเกอรีและการคำนวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขนมอบ โดย. อ.อรอนงค์ นัยวิกุล
10. บรรจุภัณฑ์อาหาร โดย. อ.ปุ่น คงเจริญเกียรติ, สมพร คงเจริญเกียรติ
11. ข้าวสาลี โดย. อ.อรอนงค์ นัยวิกุล
12. เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น โดย.จิตธนา แจ่มเมฆ
13. เคมีทางธันญาหาร โดย. อรอนงค์ นัยวิกุล
14. หลักการอุตสาหกรรมการเกษตร โดย. อ.นฤดม บุญหลง
15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย.คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
16. ผลงาน รศ.สายสนมประดิษฐ์ดวง (เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 20 ก.ย. 40
17. อุตสาหกรรมอาหารหมักดอง โดย ดร.ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์

ตัวอย่างวารสารภาษาอังกฤษ

1. Food Technology
2. Journal of Food Science
3. Journal of Dairy Science
4. Cereal Chemistry
5. Cereal Food World
6. Journal of Agricultural and Food Chemistry
7. Journal of Food Protection

ตัวอย่างตำราภาษาไทย

เคมีอาหาร, ฟิสิกส์, จุลชีววิทยา, นมและผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมอาหาร, หลักการ-บรรจุภัณฑ์, ชีววิทยา, ชีวเคมี, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหมัก, การแปรรูปผักและผลไม้, เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งอาหาร, การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, การพัฒนากรรมวิธีการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเหลว, เทคโนโลยีของน้ำตาล, การออกแบบโรงงาน, วิศวกรรม ไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นต้น

รายการ CD-ROM คณะอุตสาหกรรมเกษตร

AACC 200 : American Association of Cereal Chemists Approved Methods 10th Edition
AOAC 200 : Official methods of Analysis of AOAC International 17th Edition
Bacteriological Analytical manual 8th Edition, 1998
ESO 2000 : The Complete Database of Essential Oils
Flavor-Base 98
Food Additives : Toxicology, Regulation, and Properties
The Merch Index Version 12 : 3, 2000
VCF 2000 : Volatile Compounds in Food Database

คณะกรรมการบริหารห้องสมุด

น.ส. สุริยะฉัตร์ โหระกุล (ผู้ดูแลห้องสมุด)
น.ส. ณัฐพร เข็มทอง (ผู้ช่วยผู้ดูแลห้องสมุด)

เวลาเปิดทำการช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-17.30 น.

การยืมหนังสือ

ยืมได้เฉพาะอาจารย์-นิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้บัตรสมาชิกหอสมุดกลาง

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ
2. วางกระเป๋าและสิ่งของไว้ ณ ที่วางของ หน้าห้องสมุด
3. ลงชื่อการเข้า-ออกห้องสมุดทุกครั้ง
4. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดในการยืมและคืน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประทับวันที่กำหนดส่ง และวันที่ส่งคืน
5. ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมายืมหนังสือ