12 ม.ต. 2561
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561)


รายชื่อนิสิตดังเอกสารที่แนบ โดยขอให้นิสิตทุกคนมารายงานที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 5 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

เอกสารเพิ่มเติม: