23 ก.พ. 2561
ไฟล์การบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ศร.3-304 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เอกสารเพิ่มเติม: