23 ก.พ. 2561
ผศ.ดร.ประกิต สุขใย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมากประจำปี 2560

ผศ.ดร.ประกิต สุขใย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมนักวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมากประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"


ผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์” (Value Addition to Sugarcane Bagasse: Cellulose and Nanocellulose Extraction and Its Application to Madical Meterials) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด