23 ก.พ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มก.

รายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 ซึ่ง จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56


รางวัลผลงานระดับดี: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเนยมะพร้าวและโปรตีนมะพร้าวเข็มข้นจากกะทิสด” ผลงานของ คุณธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์ และ รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลผลงานระดับชมเชย: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน เรื่อง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งจากเชื้อ Aspergillus oryzae” ผลงานของ คุณวีระสิทธิ์ กัลยากฤต คุณภาสกร วิเวกพรมราช ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร และ ดร.สุมัลลิกา โมรากุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลผลงานระดับชมเชย: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน เรื่อง “การเตรียมกากมะพร้าวจากกากคั้นกะทิเพื่อนำไปดัดแปรทางเคมีและเสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร” ผลงานของ คุณมุก ลิ้มมณี และ ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย เมื่อวันที่ 31 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร” เสวนาพิเศษ เรื่อง “รอยต่อที่หายไปในอุตสาหกรรมเกษตร: แนวทางสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” และการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร