23 ก.พ. 2561
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดเสวนาหัวข้อ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดเสวนาหัวข้อ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงการจับสัตว์น้ำ เช่น ดร.เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific-NACA) ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center-SEAFDEC) คุณพงษ์พัฒน์ บุญชูวงศ์ ที่ปรึกษากรมประมงและ NACA คุณสมบูรณ์ หลาวประเสริฐ ทีปรึกษา NACA และอดีต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง คุณสุเทพ ภูทิพยวงค์ษา อดีตที่ปรึกษาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


การจัดบรรยายเสวนานี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานการณ์และแนวโน้มการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยและของโลก ความท้าทายและโอกาสในการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์น้ำ บรรยากาศในการเสวนาจัดขึ้นในรูปแบบรุ่นพี่ ม.เกษตร มาแชร์ประสบการณ์ความรู้ในรุ่นน้อง ซึ่งมีการสอดแทรกแนวคิดการทำงาน ข้อคิดการดำรงชีวิต ซึ่งนิสิตให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการจัดเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง โดยมี ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ อาจารย์เป็นผู้สอน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร