3 เม.ย. 2561
กรมวิชาการเกษตรจับมือ เนเธอร์แลนด์ มก. จัดการประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018

การประชุมมีการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโลยีทางการเกษตรของนักวิจัยจากหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย The Netherlands Agri & Food TopSector, The Netherlands Horticulture TopSector, PLANTUM (The NetherlandsAssociation for the Plant Reproduction Material), Wageningen UR, และ Twente University ตลอดจนมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการและนักวิจัย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย อื่นๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์