24 พ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของสมุนไพรและแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของสมุนไพรและแพทย์แผนไทย" วิทยากร โดย คุณอภิพล จิตรแก้ว ผู้อำนวยการสายงานการผลิต บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด (โรงงานบริษัท หมอเส็ง ไทยแลนด์ จำกัด) วัตถุประสงค์การบรรยายเพื่อทราบถึงสมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพื่อการต่อยอดงานวิจัย ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5