24 พ.ค. 2561
โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภันฑ์อาหาร

หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภันฑ์อาหาร โดย รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดย แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 ไฮโดรคอลลอยด์กับการพัฒนาเนื้อสัมผัสในอาหาร เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 หลักสูตรที่ 2 การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรที่ 3 การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม KU HOME ห้องนนทรี 2 ชั้น 4