24 พ.ค. 2561
นิสิตปริญญาโท จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)

นางสาว ฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ “Stability of starch-hydrocolloid blend films during chilled storage” โดยมี ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561Hotel Windsor Suites & Convention สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับวารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES)