24 พ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต The 5th PACKAGING & MATERIALS INNOVATION SYMPOSIUM 2018 (PMIS 2018)

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหรกรมเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต The 5th PACKAGING & MATERIALS INNOVATION SYMPOSIUM 2018 (PMIS 2018 ครั้งที่ 5) ภายใต้หัวข้องาน“Value Creation through Innovation Research” โดย Mr Lloyd Lowe, Senior Regional Manager, Biopolymer Sales จาก BASF


และการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานยุค 4.0” โดย คุณ Ketsara Walundet, Learning Designer, Image and Communication Trainer ต่อด้วยการนำเสนอผลงานเทคนิควิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยเป็นการนำเสนองานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพในงานวิจัยของนิสิต ตลอดจนให้นิสิตได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้แก่คณาจารย์ และผู้ที่เข้าร่วมงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิราณุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์