6 ก.ค. 2561
นิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงาน Food Ingredient Vietnam 2018

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญจากบริษัท ยูบีเอ็ม  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความร่วมมือกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรและได้ทำหนังสือเชิญคณะฯให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ ภายใต้งาน Food Ingredient Vietnam 2018 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นั้น


ทั้งนี้ทางภาควิชาฯได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ทีม โดยเป็นนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทีม (ทีม Pleegin) ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในชื่อผลงาน Banana Blossom and Ginger Jelly Drink”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: