6 ก.ค. 2561
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้โครงการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษา วิชาโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Project) และ วิชาการออกแบบทางเทคโลยีชีวภาพ (Biotechnology design) ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต และเพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร


ท่านสามารถติดตามรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลได้ที่ LINK : https://www.facebook.com/Biot.Kaset/