6 ก.ค. 2561
พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาผู้บริหาร ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี นับเป็นโอกาสอันดีที่สองหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เข้าร่วมอบรมร่วมกัน องค์ความรู้ต่างๆ ในภาคการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ องค์ความรู้ในการบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลราชวิถีคงได้นำมาต่อยอดและก่อให้เกิดประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไปงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลราชวิถี