6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายและปณิธานที่จะเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัย โดยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว คือ การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการโดยการตีพิมพ์ในวารสารโดยเฉพาะระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ งานดังกล่าวมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 11- 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร