6 ก.ค. 2561
ทีมนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น “ตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ที่จะได้ไปทัศนศึกษา ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกวิสรา ประณีตวตกุล และนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร ทีมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ภายใต้ชื่อทีม alike ที่จะได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี จากการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคม ภายใต้ theme การแข่งขัน Mystery of Food ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ และกลุ่มทรู โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา จัดโครงการประจำปี 2561 ระดับประเทศ สำหรับนิสิต-นักศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนักในสังคม ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2561