6 ก.ค. 2561
นิสิตระดับปริญญาโท ภาคเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018 (FIAC 2018)

นางสาวธีระภรณ์ ปานรงค์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาคเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง Development of active food packaging from thermoplastic cassava starch/LLDPE composites with incorporated green tea extract โดยมี ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018(FIAC 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ