6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศ และอาจารย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายวันแรก เรื่อง การศึกษาไทยในยุค 4.0 โดย อาจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนวันที่สองช่วงเช้า รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวถึงทิศทางและนโยบายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในช่วงบ่ายจัดการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการวิจัย และแนวนทางและกระบวนการทำงาน


ช่วงเย็นจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศ และอาจารย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศ และอาจารย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แจ้งผลการคัดเลือก ดังไฟล์แนบ


LINK : http://agro.ku.ac.th/uploads/15307588450ab36.pdf


ภาพถ่ายรับรางวัลเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5cKY5LjraKpTHcoJ9


และในวันที่สามได้ออกไปเดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมสักการะหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดสัมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการทำงานในด้านการบริหารงาน ด้านการวิจัย และทิศทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Royal Phala Cliff Beach จังหวัดระยอง