6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร และ Asian Food and Feed Insect Association (AFFIA) ภายใต้การสนับสนุนจาก Food Security Center (FSC) จากมหาวิทยาลัย Hohenheim ประเทศเยอรมันนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ From Farm to Table: Capturing the Insect’s Value

เพื่อมุ่งเน้นด้านการเพาะเลี้ยงแมลงหลากหลายชนิด รวมทั้งเทคนิคในการเพาะเลี้ยง การพัฒนาแมลงเพื่ออาหารสัตว์ ตลอดจนผลกระทบของการเพาะเลี้ยงแมลงในด้านโภชนาการ และอื่นๆ ร่วมถึงการนำเสนอผลของงานวิจัย สถานะการใช้กฎระเบียบของการแมลงเพื่อบริโภคในประเทศไทย


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเพาะเลี้ยงแมลงและพฤติกรรมการบริโภคแมลง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่านที่มาจากอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง