17 ก.ค. 2561
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจาก 19 ประเทศ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความร่วมมือกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Food security – Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products” ให้กับข้าราชการจำนวน 19 คนจากประเทศต่างๆ 19 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฏาคม 2561 


ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยมี คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดี (Director-General) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมในพิธีเปิดอบรม นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับอบรมและเปิดการอบรม


ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากวิทยากรที่ชำนาญการในด้านต่างๆ และสร้างเสริมประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ (hand-on experience) รวมถึงการเรียนรู้จากการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), โครงการตามพระราชดำริ และโรงงานอุตสาหกรรม โครงการอบรมนี้ได้จัดติดต่อกันต่อเนื่องทุกปี โดยมี ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ


และในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีปิดและแจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ภาควิชาฯ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นผู้แจกประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับอบรม และ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มากล่าวปิดการอบรม