7 ส.ค. 2561
นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลในการประกวด SCG Packaging Contest 2018

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลในการประกวด SCG Packaging Contest 2018 ที่เน้นนวัตกรรมการออกแบบ ความสวยงาม ความสามารถในการผลิตและใช้งาน และสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยสามารถกวาดรางวัลได้ทั้ง 6 ทีมจากผู้เข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศกว่า 300 ทีม ประกาศผลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561


รางวัลชนะเลิศ โจทย์ Eat Anywhere Packaging ชื่อผลงาน Kayam Shake” โดย นางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์ และนางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 2 รางวัล ได้แก่ โจทย์ Food Packaging for Delivery ชื่อผลงาน Shinyuu” โดย นางสาวปรีชญา เมฆประสาท และนางสาวปริณดา วิไลประสงค์และโจทย์ Eat Anywhere Packaging ชื่อผลงาน Eatsy Crab Stick” โดย นายนัฐพงศ์ อติพลังกูล และนางสาวอารดาทรายขาว


รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ โจทย์ Food Packaging for Delivery ชื่อผลงาน Oyamoto”


โดย นางสาวบัณฑิตา ภาคภพ และผลงาน “กับแกง” โดย นางสาววรพิชชา มีมาก และนายณธีพัฒน์ โรจน์ธรรมวุฒิ


รางวัลชมเชย โจทย์ Eat Anywhere Packaging ชื่อผลงาน Fishy” โดย นางสาววรัญญา ธารเลิศ


โดยผลงานการประกวดทั้งหมดนี้มีอาจารย์เจนณัช สดไสย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา