7 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม โดย เภสัชกร กิตติ สุคันโธ จากกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการกำหนดทิศทางงานวิจัย การวางแผนวิจัย และการเขียนโครงงานวิจัย ให้สอดคล้องกับการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร ตลอดจนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร งานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้ง คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร