7 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบรรยายทิศทางงานวิจัยและถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัย

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฎิบัติ ในเรื่องทิศทางการวิจัยของประเทศและอุตสาหกรรม แนวทางการขอทุนวิจัยในทศวรรษหน้า และแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานเมื่อเปลี่ยนกระทรวง งานดังกล่าวมีผู้สนใจทั้ง คณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร