7 ส.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานต้อนรับนิสิตใหม่ KU 78 AI 39 เข้าสู่รั้วอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมแนะนำคณะ และ “อัตลักษณ์นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร”จากนั้นมีการแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ ฯ ได้แก่แนะนำหลักสูตรและการวางแผนการเรียน โดย ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้แนะนำหลักสูตรการเรียนร่วมสถาบันต่างประเทศ โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต โดย อาจารย์ ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและในช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศโดยภาควิชา ฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์คณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร