31 ส.ค. 2561
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์”

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับโดยการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโซ่อุปทาน (ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ใช้บรรจุภัณฑ์) ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยในงาน “Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018” ได้มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ และองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจาก นางดวงกมล  สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับการค้ายุคใหม่และ E-Commerce,  ความสำคัญของการเชื่อมโยงการสืบย้อนกลับ (Trace Ablilty) และระบบบรรจุ, การทดสอบบรรจุภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังมีเสวนาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” ซึ่งร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ไปรษณีย์ไทย, SCG และขาวละออเภสัช โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 111 คน

เอกสารเพิ่มเติม: