11 ก.ย. 2561
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาระบบ สารสนเทศ บริหารการศึกษา (KU-ISEA) และประสงค์ให้ทุกหลักสูตรนำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหลักสูตรทั้ง มคอ.2 และ มคอ.3 แต่เนื่องจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาและมีคำถามที่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเข้าระบบเป็นจำนวนมากนั้น


 ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ จึงจัดให้มีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้งานในระบบฯ และตอบคำถามแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ครับ