11 ก.ย. 2561
นิสิตศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทับน้ำ-บ้านม้า จังหวัดอยุธยา และเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นิสิตปริญญาตรีและโท นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมศึกษากระบวนการแปรรูปมันเทศ อาทิเช่น ข้าวเกรียบจากมันเทศ และ ขนมไข่นกกระทาจากมันเทศ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทับน้ำ-บ้านม้า จังหวัดอยุธยาโดยเรียนรู้ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการจำหน่าย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล และ วัดไชยวัฒนาราม


โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จัดโดย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และได้รับทุนสนับสนุนจากกองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์