11 ก.ย. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มอบรางวัลเหรียญเรียนดี และพิธีมอบ เข็มกลัด/ตุ้งติ้ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู และให้โอวาทกับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดย มีคณาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการทดแทนคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และได้แสดงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม โดยนิสิตมอบพานพุ่มดอกไม้ให้แก่คณาจารย์ และ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเหรียญเรียนดี และมอบเข็มกลัด/ตุ้งติ้ง AI 39 KU78