25 ต.ค. 2561
นิสิต วทอ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันชำนาญทางเคมีและจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวปิยาภา แสงเรืองรอบ นายธนกร พนาชาติ และนายคณิติน สุขดิษฐ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (second honor) พร้อมรับใบประกาศและโล่เกียรติคุณ ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การแข่งขันดังกล่าวจัดโดย AOAC Thailand Association เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทดสอบความชำนาญตามวิธีวิเคราะห์ด้านเคมีและจุลินทรีย์ทางอาหาร อันเป็นแนวทางสู่การทดสอบสมรรถนะของห้องปฏิบัติการและผู้ทดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานต่อไปภาควิชาฯ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนิสิตที่แข้าแข่งขันทุกท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม, ดร. กุลนาถ ทองขาว และ ดร. กนิฐพร วังใน