23 พ.ย. 2561
บัณฑิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีทั้งระดับปริญญาโทและเอกจากการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัย

นายจักรอนันต์ มาลารัตน์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง Contamination of carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and influence of wood types on qualities and PAHs in smoked sausages โดยมี ดร. กนิฐพร วังใน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ดร.วรรธินี เกตุคง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง Improvement of functional properties of dried egg white via different pretreatment methods โดยมี รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา