6 ธ.ค. 2561
นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชา วทอ. ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health (ISRGH) 2018 in Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วารุณี คุปต์กาญจนากุล และนางสาวนุชจรี ครองวรกุล นิสิตปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ (ขั้นสูง) ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล Young Investigator’s Award (ดร. วารุณี คุปต์กาญจนากุล) และ Poster Presentation Award (นางสาว นุชจรี ครองวรกุล) จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health (ISRGH) 2018 in Kyoto ประเทศญี่ปุ่น