6 ธ.ค. 2561
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชา วทอ. ได้รับรางวัล ICAAI2018 Best Poster Presentation Award Session 2 : Food Processing & Innovation

"ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวขจงจิตต์ ทองแท่ง นิสิตปริญญาโท ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล ICAAI2018 Best Poster Presentation Award Session 2 : Food Processing & Innovation จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"