11 ธ.ค. 2561
รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

ผู้ทำหน้าที่สอนด้านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตรและการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์กึ่งอาหาร และทำการศึกษาวิจัยจนมีผลงานระดับชาติและนานาชาติ แต่งตำราและหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ทั้งยังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง และยังได้พัฒนาวิทยาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะการควบคุมพัฒนามาตรฐานคุณภาพอ้อย การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาล ให้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลและนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของอ้อยและน้ำตาล เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมน้ำตาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาช่างในโรงงาน้ำตาลให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลสูงขึ้น ทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลให้กับบุคลากรทั้งโรงงานน้ำตาล ฝ่ายไร่อ้อยและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 21 ตุลาคม 2561 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ