11 ธ.ค. 2561
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี2 : King Rice Oil Group Award 2018

ทีมที่ 1 นางสาว ญาณกร ตาลลักษณ์ และนางสาว อรุณวดี ศรีวราพันธุ์ (ภาคปกติ) ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมมาการองเพื่อสุขภาพรสข้าวเหนียวมะม่วง โดย ผศ.ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ทีมที่ 2 นางสาวชนิดา อินทร์พรหม และ นางสาวแพรทองทิพย์ ทุ่งโพธิ์ตระกูล (ภาคพิเศษ) ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเค้กสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของแป้งรำข้าว โดย รศ.ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากรำข้าวของประเทศไทย รางวัลดังกล่าวประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


ที่มา : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์