11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดกิจกรรม Open House ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ มากกว่า 1,200 คน