11 ธ.ค. 2561
คณะผู้บริหารจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ผู้แทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) โดย รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Food processing ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก (FTC)