11 ธ.ค. 2561
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และคณะผู้บริหาร จากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ผู้แทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และคณะผู้บริหาร โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) โดย รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้พาเยี่ยมชม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Food processing ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก (FTC)