11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษต เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ในงาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology ในหัวข้อ “Innovation in Agriculture, Agro – industry and Agri – business” ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี (ตึก 50 ปี ชั้น 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมรับฟังการประชุมและนำเสนอผลงาน ซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)