8 ม.ต. 2562
คณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร พร้อมคณาจารย์ผู้แทนภาควิชา ให้การต้อนรับ Pro.f Chi Gao, Secretary of Party Committee พร้อมคณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาโท ศึกษาอยู่ จำนวน 4 คน ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารดังกล่าวมีกำหนดเข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ พร้อมร่วมลงนามระหว่างสองสถาบันด้วย