8 ม.ต. 2562
รางวัลส่งท้ายปีเก่า ขอแสดงความยินดีกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถคว้า 4 รางวัล ใน “งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 4 รางวัลดังนี้


รางวัลพิเศษ


คณะที่สามารถบริหารจัดการก้าวสู่ความเป็นเลิศ จาก โครงการบ่มเพาะคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow Project 2562)


ส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ (ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560)


ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร


รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่


1.       รางวัลด้านการบริการวิชาการ (สายวิทยาศาสตร์) อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ได้แก่ ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2.       รางวัลด้านบริการวิชาการ (สายวิทยาศาสตร์) อายุต่ำกว่า 40 ปี ได้แก่ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์