8 ม.ต. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยิน เนื่องในวันปีใหม่ 2562 แด่ท่านอธิการบดี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี และ รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำบุคลากรเข้ามอบกระเช้าผลไม้และคุ๊กกี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านอธิการบดี ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี